Ban hành và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2023.

Công Ty TNHH MVC & Co (sau đây gọi là “MVC”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” tùy theo yêu cầu của ngữ cảnh) lập chính sách bảo mật này (“Chính Sách Bảo Mật”) để công bố và thông báo cho bạn về các loại Dữ Liệu Cá Nhân (như được định nghĩa dưới đây) của bạn, bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm của bạn, mà chúng tôi sẽ xử lý, Các Mục Đích (như được định nghĩa dưới đây) mà chúng tôi dự định xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó, cách thức chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi trên/thông qua nền tảng Xaytoam.vn (“Nền Tảng”) (Nền Tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua Nền Tảng của chúng tôi sau đây gọi là “Các Dịch Vụ”), thời gian Dữ Liệu Cá Nhân được lưu trữ, cách thức yêu cầu, khiếu nại, hoặc đề nghị liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập và xử lý, cũng như các vấn đề khác theo yêu cầu. MVC tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành liên quan đến bảo mật thông tin theo Nghị Định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, như được sửa đổi tại từng thời điểm, và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Luật Áp Dụng”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và lợi ích của tất cả người dùng Nền Tảng. Chính Sách Bảo Mật này bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện theo quy định của Luật Áp Dụng liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập Nền Tảng và sử dụng Các Dịch Vụ được cung cấp trên Nền Tảng. Vì vậy, vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này trước khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi và sử dụng Các Dịch Vụ được cung cấp qua Nền Tảng của chúng tôi.

Vì Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và sự đồng ý của bạn đối với tất cả Các Mục Đích là rất cần thiết để chúng tôi cung cấp Các Dịch Vụ, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý với việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho Các Mục Đích trước khi nhập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn vào Nền Tảng. Để sử dụng Các Dịch Vụ, vui lòng đảm bảo rằng bạn chọn (các) ô có liên quan. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nào của mình một cách dễ dàng tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách làm theo hướng dẫn có liên quan trong Chính Sách Bảo Mật này. TUY NHIÊN, VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG NẾU BẠN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH, CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHO BẠN VÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ CẦN PHẢI CHẤM DỨT TÀI KHOẢN HIỆN TẠI VÀ/HOẶC HỢP ĐỒNG CỦA BẠN VỚI CHÚNG TÔI.

1.       DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

1.1         Dữ liệu cá nhân có nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc có thể giúp xác định một con người cụ thể (sau đây gọi chung là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Cho mục đích của định nghĩa này, “thông tin giúp xác định một con người cụ thể” là thông tin hình thành từ các hoạt động của một cá nhân mà khi kết hợp với thông tin/dữ liệu lưu trữ khác, có thể xác định được một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm.

1.2         Chúng tôi có thể thu thập những loại Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến bạn sau đây:

1.2.1      Dữ liệu cá nhân cơ bản, bao gồm:

a.           họ tên;

b.           địa chỉ thư điện tử;

c.           ngày tháng năm sinh;

d.           mã bưu điện và địa chỉ liên hệ;

e.           số điện thoại;

f.           giới tính;

g.           tuổi;

h.           quốc tịch;

i.           thành phần hộ gia đình;

j.           số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân; và bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;

k.           tất cả thông tin mà bạn đã cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội của mình nếu bạn liên kết tài khoản mạng xã hội của mình với tài khoản Nền Tảng của chúng tôi, trừ thông tin tại Mục 1.2.2(c) dưới đây; và

l.           các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc có thể giúp xác định một con người cụ thể, trừ thông tin tại Mục 1.2.2 dưới đây, cần thiết cho việc sử dụng Nền Tảng của bạn và việc cung cấp Các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng của chúng tôi. Thông tin này bao gồm, nhưng không bị hạn chế bởi, địa chỉ IP của bạn, hệ điều hành máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm thiết bị di động, mã nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã nhận dạng thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của trang mạng (nếu có), các trang mạng bạn đã truy cập trên Nền Tảng của chúng tôi, thời lượng đã được sử dụng trên Nền Tảng của  chúng tôi và đôi khi là "cookie" (có thể bị tắt bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp Nền Tảng ghi nhớ chi tiết về lần truy cập cuối cùng của bạn.

1.2.2      Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm, bao gồm:

a.           thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

b.           dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

c.           tất cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo Luật Áp Dụng mà bạn đã cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội của mình nếu bạn liên kết tài khoản mạng xã hội của mình với tài khoản Nền Tảng của chúng tôi; và

d.           các dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo Luật Áp Dụng khác được phép thu thập theo quy định của pháp luật cần thiết cho việc sử dụng Nền Tảng của bạn và việc cung cấp Các Dịch Vụ của chúng tôi.

2.       CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong các trường hợp sau và thông qua các hình thức sau:

a.           khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng của chúng tôi, hoặc mở tài khoản với chúng tôi (bao gồm cả việc gửi một yêu cầu cho chúng tôi thông qua Nền Tảng hoặc sử dụng bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn);

b.           khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Nền Tảng của chúng tôi;

c.           khi bạn tham gia bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến các tương tác của bạn với chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi;

d.           khi bạn liên hệ với chúng tôi, dù bằng lời nói hoặc văn bản, thủ công hay điện tử, liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào (bao gồm cả việc cung cấp phản hồi, gửi yêu cầu hoặc khiếu nại) liên quan đến Các Dịch Vụ và Nền Tảng; hoặc

e.           khi bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

3.       MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ở Việt Nam và bất kỳ quốc gia được phép nào khác cho các mục đích, và trong phạm vi sau đây (“Các Mục Đích”) phù hợp với nội dung quy định tại Luật Áp Dụng và các quy định nội bộ khác của chúng tôi:

a.           soát xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc các giao dịch hoặc thư từ của bạn với các bên thứ ba thông qua Các Dịch Vụ;

b.           vận hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập vào Các Dịch Vụ và Nền Tảng của chúng tôi (bao gồm cả các tùy chọn của bạn), cũng như các tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

c.           phản hồi, xử lý, thiết lập hoặc hoàn tất một giao dịch, phản hồi các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ nhất định và/hoặc thông báo cho bạn về các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ và hoạt động tài khoản bất thường;

d.           thực thi các điều khoản của Các Dịch Vụ của chúng tôi;

e.           xác định, xác minh và bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền và tài sản của bạn và của người khác;

f.           duy trì và quản lý các bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác, đồng thời cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu tại từng thời điểm để bảo đảm Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động ổn định;

g.           giải quyết vấn đề hoặc tạo điều kiện cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn và giải quyết hoặc trả lời các yêu cầu do bạn hoặc người đại diện của bạn gửi đến (hoặc dự định gửi đến);

h.           liên hệ với bạn hoặc trao đổi với bạn nhằm mục đích quản lý và/hoặc quản lý tài khoản của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi;

i.           cho phép những người dùng khác tương tác hoặc trao đổi với bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi thông qua Nền Tảng;

j.           thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm cả phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc lập hồ sơ dữ liệu) để phân tích cách bạn sử dụng Các Dịch Vụ và để cải thiện Các Dịch Vụ, sản phẩm của chúng tôi và/hoặc trải nghiệm của bạn với tư cách là khách hàng;

k.           cung cấp các bài kiểm tra và khảo sát, ngoài những nội dung khác, để xác nhận quy mô và thành phần của những người trả lời khảo sát, đồng thời hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ;

l.           vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, gửi cho bạn thông qua các hình thức thông tin khác nhau những thông tin và tài liệu tiếp thị và khuyến mại liên quan đến các sản phẩm và/hoặc các dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc các dịch vụ của các bên thứ ba mà MVC có thể hợp tác hoặc liên kết) mà chúng tôi có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông báo tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký có trong các tài liệu tiếp thị điện tử của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty liên quan của chúng tôi;

m.           để đáp ứng các thủ tục pháp lý, tuân thủ hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành của Việt Nam và của bất kỳ quốc gia nào khác và/hoặc các yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan tư pháp có thẩm quyền trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam;

n.           tổng hợp số liệu thống kê và nghiên cứu để đáp ứng các yêu cầu báo cáo và/hoặc lưu giữ hồ sơ nội bộ hoặc theo quy định của pháp luật;

o.           thực hiện khảo sát và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm cả kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ luật định của chúng tôi hoặc các quy trình kiểm soát rủi ro theo quy định của pháp luật hoặc của chúng tôi;

p.           rà soát các hoạt động của Các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng của chúng tôi;

q.           ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái, có nguy cơ xảy ra hoặc không, liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ tương tác của bạn với chúng tôi;

r.           lưu trữ, quản lý hoặc sao lưu (để khắc phục sự cố hoặc cho các mục đích khác) Dữ Liệu Cá Nhân của bạn; và/hoặc

s.           bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm được sự đồng ý của bạn thông qua các chức năng trực tuyến trên Nền Tảng, thư điện tử hoặc tin nhắn.

4.       THỜI GIAN LƯU TRỮ VÀ XÓA, HỦY DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

4.1         Thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân tối thiểu là 01 năm trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan nhà nước hoặc một thời hạn tối thiểu khác theo quy định pháp luật. Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho đến khi Dữ Liệu Cá Nhân không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào trong Các Mục Đích.

4.2         Nếu bạn ngừng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng của chúng tôi hoặc quyền sử dụng Nền Tảng và/hoặc Các Dịch Vụ của bạn bị chấm dứt hoặc bị hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng, chuyển giao, xử lý và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định của Luật Áp Dụng và pháp luật hiện hành của Việt Nam. Phụ thuộc vào quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể hủy bỏ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với tinh thần trách nhiệm mà không phải thông báo trước cho bạn.

4.3         Trong trường hợp bạn có yêu cầu hợp lệ về việc xóa Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi sẽ tiến hành xóa Dữ Liệu Cá Nhân trong thời hạn 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn, trừ trường hợp khác theo quy định của Luật Áp Dụng.

4.4         Các trường hợp xóa Dữ Liệu Cá Nhân theo yêu cầu của bạn bao gồm:

a.           Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

b.           Rút lại sự đồng ý;

c.           Phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;

d.           Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân là vi phạm quy định của pháp luật;

e.           Các trường hợp buộc xóa theo quy định của pháp luật.

4.5         Việc xóa Dữ Liệu Cá Nhân sẽ không được áp dụng trong các trường hợp sau:

a.           Pháp luật quy định không cho phép xóa Dữ Liệu Cá Nhân;

b.           Dữ Liệu Cá Nhân được công bố công khai theo quy định của pháp luật;

c.           Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;

d.           Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

e.           Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của bạn hoặc người khác.

5.       AI CÓ THỂ TRUY CẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN DO CHÚNG TÔI THU THẬP?

5.1         Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, trong phạm vi và cách thức mà Luật Áp Dụng cho phép, và được sự đồng ý của bạn hoặc theo cơ sở pháp lý khác, chúng tôi có thể tiết lộ và/hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các cá nhân, tổ chức sau nằm trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là “Bên Thứ Ba”) cho một hoặc nhiều Các Mục Đích nói trên để thay mặt chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Các Bên Thứ Ba bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sau đây:

a.           các nhân viên, công ty mẹ (cụ thể là Mitsui & Co., Ltd.) cùng các công ty liên kết của công ty mẹ (ví dụ: Công Ty TNHH Mitsui Việt Nam) và các cá nhân, công ty liên quan của chúng tôi;

b.           các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, đại lý, công ty cung cấp dịch vụ xử lý và các bên thứ ba khác (bao gồm cả công ty mẹ và công ty liên kết của họ) mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các bên này bao gồm, nhưng không bị hạn chế bởi, VCC được định nghĩa trong Mục 5.2 dưới đây và những người cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi, như các công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, hoạt động thương mại điện tử và trung tâm dữ liệu;

c.           người mua hoặc người kế thừa khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của MVC, cho dù là một vấn đề đang diễn ra hoặc như là một hệ quả của việc phá sản, thanh lý hoặc các thủ tục tương tự, mà khi đó Dữ Liệu Cá Nhân do MVC nắm giữ là một phần của tài sản được chuyển giao; hoặc cho một đối tác của một giao dịch tài sản kinh doanh trong đó MVC hoặc bất kỳ công ty mẹ và/hoặc công ty liên kết hoặc các công ty liên quan nào của MVC là một bên tham gia;

d.           các bên thứ ba được chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong số Các Mục Đích và các bên thứ ba đó lần lượt thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho một hoặc một số mục đích trong số Các Mục Đích;

e.           các cơ quan Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nằm trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp việc tiết lộ đó là bắt buộc theo quy định hiện hành của Việt Nam và bất kỳ quốc gia nào khác; và

f.           các cá nhân, tổ chức khác cần được truy cập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân để thực hiện Các Mục Đích.

5.2         Nền Tảng của chúng tôi sử dụng Bizfly, một dịch vụ đám mây được cung cấp bởi Công ty Cổ phần VCCorp (“VCC”) và/ hoặc Công ty Cổ phần Sunteco, các công ty Việt Nam có địa chỉ và thông tin liên hệ được nêu tại (Thông tin liên hệ công ty cổ phần VCCorp | VCCorp.vn) và tại (Thông tin liên hệ Công ty Cổ phần Sunteco), để lưu trữ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và để giúp Nền Tảng phân tích cách bạn sử dụng Nền Tảng của chúng tôi. Dữ Liệu Cá Nhân và thông tin của bạn được tạo bởi các cookie nêu chi tiết việc bạn sử dụng Nền Tảng (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu trữ bởi Bizfly và/hoặc bởi Sunteco; đồng thời được VCC và/hoặc Sunteco xử lý trên các máy chủ đặt tại Việt Nam hoặc nước ngoài để thực hiện Các Mục Đích.

5.3         Nếu chúng tôi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ra nước ngoài cho Bên Thứ Ba, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện theo các quy tắc được quy định trong Luật Áp Dụng.

5.4         Thông tin chi tiết về các tổ chức và cá nhân đó (ví dụ như tên và địa chỉ) sẽ được cung cấp cho bạn khi có yêu cầu cụ thể.

6.       RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý VÀ CÁC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

6.1         Bất kỳ lúc nào, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chuyển giao, xử lý và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát bằng cách thông báo cho Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi bằng văn bản qua thư điện tử theo thông tin liên hệ được cung cấp trong Mục 7 bên dưới và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật và Luật Áp Dụng. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý của bạn có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn nữa và chúng tôi có thể phải chấm dứt tài khoản hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi.

6.2         Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đã được bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

6.3         Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn có thể tự mình truy cập, kiểm tra, cập nhật, sửa hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình mà chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát bằng cách sử dụng các công cụ cài đặt được cung cấp trên Nền Tảng, trừ các trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân không được phép chỉnh sửa theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể tự chỉnh sửa vì lý do kỹ thuật, bạn gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi (cụ thể là Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi) tại địa chỉ liên hệ được nêu trong Mục 7 dưới đây.

6.4         Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn có thể tự mình yêu cầu truy cập, kiểm tra, cập nhật, sửa hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi (cụ thể là Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi) tại địa chỉ liên hệ được nêu trong Mục 7 dưới đây. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp đầy đủ thông tin để xác minh danh tính và bản chất yêu cầu của bạn để có thể xử lý yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi văn bản yêu cầu của bạn bằng cách gửi thư điện tử cho Phòng Dịch Cụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không thể xác nhận được danh tính của bạn hoặc nếu yêu cầu của bạn không được Luật Áp Dụng cho phép.

6.5         Ngoài các quyền như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, bạn cũng có các quyền khác đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo Luật Áp Dụng như dưới đây:

a.           Quyền được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình;

b.           Quyền được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;

c.           Quyền được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;

d.           Quyền được phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;

e.           Quyền được yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ và xử lý, trừ trường hợp luật có quy định khác;

f.           Quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện;

g.           Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; và

h.           Quyền tự bảo vệ.

6.6         Khi chúng tôi nhận được yêu cầu thực hiện các quyền trên, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu ngay lập tức với điều kiện yêu cầu được thực hiện theo Luật Áp Dụng và các quy định nội bộ có liên quan của chúng tôi. Nếu có lý do chính đáng để chúng tôi từ chối yêu cầu theo quy định của Luật Áp Dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc từ chối và sẽ ghi nhận thông báo cùng với lý do từ chối.

6.7         Ngoài các quyền trên, bạn có một số nghĩa vụ nhất định theo Luật Áp Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ sau: (i) tôn trọng và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác, (ii) cung cấp đầy đủ và chính xác Dữ Liệu Cá Nhân của mình khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và (iii) tuân thủ Luật Áp Dụng, ngăn chặn và chống lại các hành vi vi phạm Luật Áp Dụng.

7.       KHIẾU NẠI VÀ YÊU CẦU

Bạn có thể gửi câu hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin của chúng tôi liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc khiếu nại cho chúng tôi nếu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đang được sử dụng cho mục đích ngoài phạm vi của Các Mục Đích. Nếu bạn muốn gửi khiếu nại liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình hoặc muốn thực hiện các quyền của mình được quy định tại Mục 6 nói trên hoặc tại Luật Áp Dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trong mục (a) dưới đây. Khi nhận được khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải quyết hoặc phản hồi theo cách sau:

a.           Bước 1: Bạn có thể gửi khiếu nại hoặc yêu cầu của mình cho chúng tôi theo một trong những cách sau:

            - Qua điện thoại: 024-7309-6896

            - Qua thư điện tử: info@xaytoam.vn

            - Trực tiếp: Phòng 903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

b.           Bước 2: Khi chúng tôi nhận được khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn, Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của bạn và, nếu cần, yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin hoặc tài liệu để làm rõ nội dung khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn. Sau khi hoàn tất quá trình này, Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi sẽ chuyển khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn đến người phụ trách.

c.           Bước 3: Người phụ trách sẽ liên hệ với bạn để giải quyết hoặc trả lời khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn, hoặc báo cáo với bạn rằng yêu cầu hoặc khiếu nại của bạn đã được giải quyết hoặc hoàn thành, qua điện thoại hoặc thư điện tử. Nếu chúng tôi không thể giải quyết hoặc trả lời khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn vì một lý do chính đáng (ví dụ: trong trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo quy định của Luật Áp Dụng), người phụ trách sẽ giải thích lý do đó cho bạn.

8.       HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân nhận được từ bạn, và đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, bạn thừa nhận rằng không có việc truyền tải dữ liệu nào qua internet hoàn toàn an toàn và việc truyền tải dữ liệu có thể bị tấn công mạng, dẫn đến rò rỉ hoặc truy cập trái phép vào Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập, và bạn sẽ tự chịu rủi ro khi truyền thông tin này cho chúng tôi.

9.       SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại từng thời điểm bằng cách đăng tải bản sửa đổi lên trên Nền Tảng. Bằng việc tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi sau việc thay đổi này, bạn được xem là đã đồng ý với việc chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo chính sách đã sửa đổi. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG THAY ĐỔI ĐÓ HOẶC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ĐƯỢC SỬA ĐỔI, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI SAU NGÀY BẢN SỬA ĐỔI CÓ HIỆU LỰC. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN MÀ CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC TRƯỚC ĐÂY SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ THEO CHÍNH BẢO MẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓ.